ඔඛේ ගොවිබිමෙන් අතමිට සරුකරන වගාවක් අරඹමු

ඔඛේ ගොවිබිමෙන් අතමිට සරුකරන වගාවක් අරඹමු
මසකට රු. 100000/- වැඩි ආදායමක්
සිලෝන් එවර්ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් පුද්ගලික සමාගම,
අතුර, බුලත්සිංහල.
077 2022770
0777 680438

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *